Tuesday, December 06, 2011

Ingen straff for å bryte miljøfartsgrensen


I en dom fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at man bare kan straffes for den delen av hastighetsoverskridelsen som overstiger den opprinnelige fartsgrensen…

Les mer: Dagbladet.

No comments: